7/11/11

Δυσκολεύουν τα πράγματα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση


Ξεκινούν οι διαδικασίες εξυγίανσης των δήμων, για την περίοδο 2012-2014, με κύρια ουσία τις μετακινήσεις προσωπικού και την απαγόρευση προσλήψεων.
Το ειδικό πρόγραμμα, το οποίο είχε προαναγγείλει ο υπουργός Εσωτερικών, Χάρης Καστανίδης, περιλαμβάνει τους κανόνες της πιστοληπτικής πολιτικής, τα μέτρα ελέγχου εσόδων και δαπανών και παρέχει το πλαίσιο για την ορθολογική διαχείριση των Ο.Τ.Α., για την εξάλειψη του προβλήματος της υπερχρέωσής τους...
καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνά τη μία δημοτική περίοδο.
Σημειώνεται ότι στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν δήμοι μετά από αίτησή τους, εφόσον οι ετήσιες υποχρεώσεις τους σε τοκοχρεολύσια, υπερβαίνουν το 20% των τακτικών εσόδων τους ή το συνολικό τους χρέος τους,  υπερβαίνει το σύνολο των τακτικών εσόδων.
Αναλυτικά, η εφαρμογή του ειδικού προγράμματος περιλαμβάνει:
- Ρύθμιση των δανειακών υποχρεώσεών τους από χορηγηθέντα δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, βάσει σχετικής απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου και αντίστοιχες ρυθμίσεις άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
- Διακανονισμό των ληξιπρόθεσμων χρεών τους προς ιδιώτες,
- Πρόσβαση των ενταγμένων στο πρόγραμμα δήμων στον Λογαριασμό Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης του άρθρου 263 του Ν. 3852/2010, μετά από απόφαση της Ελεγκτικής Επιτροπής που είναι αρμόδια για την υλοποίηση του προγράμματος, προς κάλυψη του κόστους επιτοκίου των δανείων τους και των χρεολυσίων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
- Ισοσκελισμό του προϋπολογισμού τους, οικονομικού έτους 2012, με την εγγραφή σ΄ αυτόν του ποσού που αντιστοιχεί στο ύψος της διαφοράς εσόδων και δαπανών τους, συμπεριλαμβανομένων και των χρεών τους.
- Μείωση του μισθολογικού τους κόστους, με μετατάξεις υπαλλήλων σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες και Ο.Τ.Α.
- Παρακολούθηση και τεχνική υποστήριξη της εξέλιξης του δημοτικού ή περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος εξυγίανσης από την Ελεγκτική Επιτροπή.
- Περιορισμό των προσλήψεων και κάθε μορφής συμβάσεων, όπου ο ακριβής αριθμός και το ποσοστό περιορισμού των προγραμματισμένων προσλήψεων θα αναγράφεται υποχρεωτικά στο πρόγραμμα εξυγίανσης και θα συναρτάται με την οικονομική κατάσταση του δήμου και την επάρκεια του υπάρχοντος προσωπικού.
- Διάθεση μέρους ή του συνόλου των εσόδων, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από Σ.Α.Τ.Α., εκτός εκείνων που προορίζονται για έργα και εργασίες συντήρησης και επισκευής υποδομών του δήμου, προς επίτευξη των στόχων του επιχειρησιακού προγράμματος εξυγίανσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου