21/11/11

Περικοπές τουλάχιστον 25% σε ΔΕΚΟ και ευρύτερο δημόσιο τομέα ανδρομικά από 1ης Νοεμβρίου 2011

Δραστικές περικοπές, τουλάχιστον κατά 25%, επέρχονται αναδρομικά από την 1-11-2011 στις αποδοχές των εργαζομένων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Σύμφωνα με εγκύκλιο του...
ειδικού γραμματέα ΔΕΚΟ Γιώργου Κυριακού, σε εφαρμογή των διατάξεων του πολυνομοσχεδίου (Ν. 4024/2011), οι αποδοχές των εν λόγω εργαζομένων για κάθε κατηγορία εκπαίδευσης δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια που διαμόρφωσε αντίστοιχα το νέο μισθολόγιο στον στενό δημόσιο τομέα, προσαυξανόμενα με τα ποσά των τεσσάρων επιδομάτων τα οποία διατηρούνται (οικογενειακό, ανθυγιεινής εργασίας, παραμεθόριων περιοχών, θέσης ευθύνης). Εφόσον προκύπτει μείωση μεγαλύτερη του 25%, η περικοπή θα γίνει σε δύο ισόποσες δόσεις.
Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, το μέσο κατά κεφαλήν κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.900 ευρώ μηνιαίως, στα οποία συνυπολογίζονται οι πάσης φύσεως αποδοχές (επιδόματα, αποζημιώσεις κ.λπ.), καθώς και οι αποδοχές του συνόλου του προσωπικού του φορέα (αορίστου χρόνου, συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου κ.λπ.). Αντιθέτως, δεν συνυπολογίζονται οι αποδοχές για συμβάσεις έργου ή παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών, καθώς και στα μέλη του Δ.Σ.

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
Σύμφωνα με την εγκύκλιο ειδικότερα, το νέο πλαίσιο αποδοχών αφορά στους εργαζομένους σε ΝΠΙΔ που ανήκουν στο κράτος ή σε ΝΠΔΔ ή σε ΟΤΑ κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της διοίκησής τους, συμπεριλαμβανομένων των γενικών και τοπικών οργανισμών εγγείων βελτιώσεων, ή επιχορηγούνται τακτικά, από πόρους των φορέων αυτών κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, καθώς και οι δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμοί και ανώνυμες εταιρείες που υπάγονται στο κεφάλαιο Α' του Ν. 3429/2005.
Εξαιρείται το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, καθώς και το καλλιτεχνικό προσωπικό της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, του Εθνικού Θεάτρου, του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και της Ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής.
 
Διατηρείται το ανώτατο όριο αποδοχών και πρόσθετων για τον πρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο και τον διοικητή των φορέων, το οποίο ανέρχεται σήμερα στα 5.856,05 ευρώ μηνιαίως.

Με το νέο μισθολογικό καθεστώς, για υπάλληλο ΥΕ κατηγορίας, το ανώτατο όριο αποδοχών είναι τα 1.331 ευρώ, ενώ για υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ μπορεί να διαμορφωθεί στα 2.409,00 ευρώ.
Τα ανώτατα όρια μπορούν να προσαυξάνονται με τον συνυπολογισμό των επιδομάτων, τα οποία έχουν επίσης ανώτατο όριο το ισχύον για κάθε επίδομα για το Δημόσιο. Οπως αναφέρεται, «τυχόν επιπλέον επιδόματα που καταβάλλονται στους υπαλλήλους των ΝΠΙΔ ή των ΔΕΚΟ και προσαυξάνουν τις μηνιαίες απολαβές σε ποσό μεγαλύτερο του ανώτατου ορίου που προβλέπεται για το Δημόσιο (συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων που αναγνωρίζονται σε αυτό) δεν καταβάλλονται».

ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ειδικά δε για το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, αναμένεται η έκδοση υπουργικής απόφασης, με την οποία θα καθορίζονται οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις χορήγησης. Μέχρι τότε, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 150 ευρώ μηνιαίως.

Για τα διευθυντικά στελέχη, το ανώτατο όριο αποδοχών διαμορφώνεται, αφού προστεθεί στις μηνιαίες απολαβές και το επίδομα θέσης ευθύνης. Ετσι, για παράδειγμα, υπάλληλος ΠΕ, ο οποίος έχει θέση γενικού διευθυντή μπορεί να λαμβάνει μηνιαίες τακτικές αποδοχές κατ’ ανώτατο όριο μέχρι του ποσού των (2.409,00 + 900,00 =) 3.309,00 ευρώ (και επιπλέον το οικογενειακό επίδομα εάν συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις).
Αντιθέτως, δεν συνυπολογίζονται οι αποδοχές που καταβάλλονται για συμβάσεις έργου ή παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών, καθώς και στα μέλη του Δ.Σ.

kerdos.gr (
Μάρω Καπετάνη)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου